Informace pro zájemce a pokyny k vyplnění žádosti

Kdo může žádost podat?

Žádost o poskytování sociální služby můžete podat zájemce o sociální službu, případně oprávněná osoba (zákonný zástupce, opatrovník).

Jak se žádost podává?

• Žádost o poskytování sociální služby můžete podat pouze písemně, vyplněním našeho předtištěného formuláře, který naleznete níže.

• Žádost nám můžete zaslat datovou schránkou, poštou na adresu Domova Brtníky, p. o., Brtníky 119, PSČ 407 60, či osobně odevzdat na podatelnu Domova Brtníky, p. o. (dále jen Domov), kde Vám její převzetí písemně potvrdí. Žádost také můžete zaslat e-mailem, s ohledem na ochranu uvedených osobních dat žadatele, Vám však tuto formu podání nedoporučujeme.¨

• Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře, popř. odborných lékařů, které musí být aktuální, tzn. není starší 3 měsíců. Pokud budete žádost podávat, musíte společně s žádostí o poskytování sociální služby toto vyjádření ošetřujícího lékaře doložit! Pokud tak neučiníte, bude žádost považována za nekompletní a Domov ji nemusí zařadit do evidence žádostí, protože nebudeme moci vyhodnotit, zda spadáte do naší cílové skupiny klientů služby.

• Přílohou žádosti je dále kopie Listiny o jmenování opatrovníka, případně kopie rozsudku či usnesení o jeho jmenování/ustanovení zákonného zástupce, kopie pověření k výkonu funkce opatrovníka (pouze u veřejných opatrovníků).

• Žádost i Vyjádření lékaře je nutno podávat pouze na našich formulářích!

Žádost o poskytování sociální služby

Kdo s Vámi bude za Domov jednat?

• Za Domov s Vámi jako zájemcem o službu, případně s oprávněnou osobou, bude jednat sociální pracovník služby Chráněné bydlení. – kontakt na soc. pracovníky CHB

• Jako zájemce o sociální službu si můžete také domluvit osobní schůzku se zástupcem Domova, abyste se mohl se službou seznámit osobně, včetně prohlídky prostor určených k poskytování služby.

• Po souhlasu obou zúčastněných stran se mohou jednání účastnit další osoby.

Jak se Vaše žádost bude v Domově zpracovávat?

• Vaše žádost bude zaevidována dle čísla jednacího a data přijetí.

• Po zaevidování žádosti provede sociální pracovník, kterému byla žádost přidělena k vyřízení, vyhodnocení žádosti. Toto hodnocení provádí na základě skutečností uvedených v žádosti a vyjádření ošetřujícího lékaře.

• Sociální pracovník může žádost předat k vyjádření zaměstnancům zdravotního úseku Domova, zejména za účelem posouzení vhodnosti poskytované sociální služby s ohledem na Váš zdravotní stav uvedený v žádosti.

• V případě, že si sociální pracovník chce skutečnosti uvedené v žádosti doplnit, či ujasnit, může oslovit žadatele se žádostí na provedení sociálního šetření v místě bydliště zájemce. Toto šetření provádí vždy sociální pracovník a s ním vedoucí služby Chráněné bydlení, případně jiné pověřené osoby, za účelem ověření a doplnění skutečností rozhodných pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Během tohoto šetření, je mimo jiné se zájemcem o sociální službu projednáno, jaké má žadatel od požadované služby očekávání a jaké má osobní cíle, které by chtěl realizovat prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb Domova. Šetření se provádí většinou v místě bydliště žadatele o službu, poskytovatel šetření v místě bydliště preferuje s ohledem na možnost získat lepší představu o aktuálním způsobu života žadatele, jeho schopnostech, dovednostech, potřebách, představách o budoucím životě atd. Na základě domluvy mezi žadatelem a poskytovatelem služby může být ve specifických případech šetření provedeno i jinde (např. v případě dlouhodobé hospitalizace žadatele apod.).

• Pokud je, dle uvedených skutečností, žádost vyhodnocena tak, že žadatel nespadá do cílové skupiny služby Chráněné bydlení, sociální pracovník Vás o tomto písemně informuje.

• Pokud je, dle uvedených skutečností, žádost vyhodnocena tak, že žadatel spadá do cílové skupiny služby Chráněné bydlení, může sociální pracovník žádost zařadit do evidence žadatelů, nebo v případě volného místa nabídnout žadateli uzavření smlouvy.

Kdy bude zahájeno poskytování služby?

• Pokud se ve službě Chráněné bydlení uvolní kapacita, vypracuje sociální pracovník seznam vhodných kandidátů. K pořadí v evidenci žadatelů se při vyřizování žádosti pouze přihlíží a nemusí mít vliv na přednostní vyřízení žádosti (např. zájemce o službu je žena a volná kapacita je pouze v bytě, kde bydlí muž, který nechce s osobou opačného pohlaví bydlet).

• Žadatel, případně oprávněná osoba, jejichž žádost o poskytování sociální služby byla vybrána, a ještě u nich neproběhlo sociální šetření, nebo sociální šetření proběhlo, ale uplynul delší časový úsek od jeho provedení, jsou osloveni za účelem provedení sociálního šetření. Opakované šetření u žadatelů, kde již šetření proběhlo, ale před delší dobou, se provádí mimo jiné za účelem aktualizace údajů, jejich detailnější doplnění a upřesnění, či zjištění nových skutečností o stavu osoby, které má být sociální služba poskytnuta.

• O zahájení služby rozhoduje ředitelka Domova na základě doporučení sociálního pracovníka.

Co může být důvodem k nepřijetí Vaší žádosti?

1. Neposkytujeme sociální službu, o kterou žadatel žádá, či jsme se s žadatelem nedohodli na podmínkách poskytování služby. V tomto případě žadatele písemně informujeme o důvodu zamítnutí žádosti a nemožnosti uzavření smlouvy a případně žadateli doporučíme poskytovatele, který poskytuje druh sociální služby, jejímž prostřednictvím mohou být očekávání a potřeby žadatele naplněny (ubytovny, denní stacionář, pečovatelskou službu apod.).

2. Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá – žadatel je písemně informován o zařazení do evidence žadatelů.

3. Zdravotní stav žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (§ 36, vyhl. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)
Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
Z tohoto důvodu je součástí žádosti vyjádření ošetřujícího lékaře.

4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pokud Vaší žádost zamítneme, můžete podat stížnost u zřizovatele tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02.

Přílohy

Máte dotaz? Napište nám nebo nám zavolejte.

Kontakt