Domov Brtníky, p. o., dále jen Domov, byl založen již v roce 1961 řádovými sestrami „Misijní sestry – Služebnice Ducha Svatého“ v objektu bývalé vily továrníka Antona Klingera, jehož rodina proslula pletařskou výrobou (punčochy, ponožky, spodní prádlo, atd.).

První svěřenci byli přijímáni v prosinci 1961. Od té doby prošel mnoha vývojovými stádii. V prvních letech existence zařízení byli umísťováni do ústavu lidé s mentálním postižením pouze ve věku od 3 do 26 let. Ústav zajišťoval, kromě jiného, hlavně zdravotní a výchovnou činnost.
V roce 1986 řádové sestry z ústavu odešly a byly nahrazeny tzv. „civilním“ kvalifikovaným personálem.

Původní objekty ÚSP Brtníky (Klingerova vila)

Do roku 1994 byl ústav jednou z organizací spadajících pod Okresní ústav sociálních služeb Děčín. Od 1. 1. 1995 získal právní subjektivitu, zřizovatelem se stal Okresní úřad Děčín a od roku 2003 se stal Ústav sociální péče Brtníky příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do 30. 6. 2009 se Domov jmenoval Ústav sociální péče Brtníky, poté Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky do 31. 5. 2019. S účinností od 1. 6. 2019 se organizace přejmenovala na Domov Brtníky, p. o.
Domov je od roku 1994 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dříve Asociace ústavů sociální péče) a zároveň byl i jejím spoluzakladatelem.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 07. 09. 2020 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace a Domov Brtníky, příspěvková organizace. Majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace, Domov bez hranic Rumburk, přešly na přejímající příspěvkovou organizaci, Domov Brtníky.

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dříve Ústav sociální péče Lobendava), byl založen v roce 1903 jako domov důchodců universitním profesorem, dvorním radou Dr. Antonínem, rytířem von Drasche, který pocházel z Lobendavy. V roce 1905 byla ukončena výstavba a domov důchodců sloužil výhradně pro přestárlé obyvatele z Lobendavy.

V roce 1945 došlo k ukončení činnosti a do roku 1956 sloužil k jiným účelům (nejdříve kasárna, později je budova využívána jako rekreační středisko). Od roku 1957 po provedených stavebních úpravách jsou do ústavu přijímáni svěřenci – chlapci, ústav byl koncipován pro mládež s kapacitou 45 svěřenců.

Na základě rozhodnutí č. j. 325/94 Okresního úřadu v Děčíně ze dne 30. 11. 1994 se ústav stává samostatnou příspěvkovou organizací s kapacitou 48 mužů. Od roku 1998 byl ústav koedukovaným zařízením s celkovou kapacitou 58 klientů, zrušením Ústavu sociální péče v Dolním Podluží je do ústavu umístěno 10 děvčat. Usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 se zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 požádala organizace o snížení kapacity z důvodu nedostačujících prostor na 54 klientů. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 350/4/2005 s účinností od 1. 1. 2006 schválila snížení kapacity na 54. Od 1. 1. 2011 byla zaregistrována i služba Chráněné bydlení.

Původní objekty ÚSP Lobendava

Sídlo býv. organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o.

Organizace ÚSP Lobendava byla zapojena do projektu MPSV „Transformace Ústavu sociální péče Lobendava“ a do navazující II. etapě transformace – projekt hrazen z dotace fondů EU – Integrovaný operační program – IOP 2007–2013. Od 1. 1. 2015 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 byla schválena změna názvu organizace, a to na Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Domov Brtníky se v roce 2012 aktivně zapojil do procesu měkké transformace vzděláváním zaměstnanců, do humanizace a deinstitucionalizace zařízení. Od 1. 1. 2013 zahájil poskytování služby Chráněné bydlení v pronajatém bytě v Rumburku, následně v dalších bytech včetně Varnsdorfu. Postupným snižováním kapacity služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve prospěch kapacity služby Chráněné bydlení došlo před sloučením s Domovem bez hranic Rumburk, v roce 2020, ke snížení kapacity DOZP z 71 lůžek na 52 lůžek a k rozšíření služby CHB na 19 lůžek.

Snižováním kapacity na službě DOZP dochází ke vzniku domácností pro maximálně 6 klientů, k čemuž výrazně dopomohly rekonstrukce objektů, kde je služba DOZP poskytována.

Během roku 2022 se začala plánovat a připravovat nová domácnost pro 4 osoby s poruchami autistického spektra, která vznikla dočasně v objektu Brtníky č. p. 281. Během následujících let bude pro tyto osoby vybudován zcela nový objekt, ve kterém bude navýšena kapacita na 6 osob.
Od roku 2023 byla poskytována služba celkem pro 127 klientů, 66 klientů ve službě DOZP a 61 klientů ve službě CHB. K 1. 1. 2024 došlo ke změně kapacity služby DOZP na 65 klientů ve prospěch služby CHB, kde se kapacita navýšila na 62 klientů.

Sídlo organizace Domov Brtníky, p. o.