Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace, Brtníky, č. p. 119, 407 60, v následujícím textu dále jen jako „organizace“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou na adrese organizace: Domov Brtníky, příspěvková organizace, Brtníky, č. p. 119, 407 60
 • e-mailem na e-mailové adrese: dozp@dozpbrtniky.cz
 • telefonicky: +420 412 336 137 v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod.

V úvodu bychom Vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jiřího Benedikta, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese organizace
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@jiribenedikt.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Pod následujícími odkazy najdete dokumenty, které shrnují podmínky spojené s ochranou vašich osobních údajů, pokud jste:

Seznam externích zpracovatelů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na Vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • společnosti IRESOFT s.r.o. – dodavateli informačních systému pro sociální služby Cygnus ve všech jeho verzích
 • společnosti Gordic s.r.o. – pro provozování účetního a ekonomického systému
 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby e-lite
 • CCS spol. pro platební karty s.r.o.
 • Tomáši Preusovi – dodavateli personálního systému PREUS SOFTWARE
 • Jindřichovi Volkovi – dodavateli personálního a mzdového systému Gamma soft
 • externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (BOZP, pracovně lékařské služby, stravovací provozní systém apod.)
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce