Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:

Posláním naší služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se zdravotním postižením, které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním prostředí. S ohledem na jejich potřebu celodenní ošetřovatelské péče jim umožnit žít takový život, který se co nejvíce blíží životu běžné komunity s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory klienta. Při činnostech vedoucích ke zvyšování samostatnosti klientů v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů klientů.

Cíle:

 • klient, který je s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti co nejvíce samostatný a soběstačný,
 • klient, který se aktivně zapojuje do nabízených volnočasových aktivit v rámci domova i mimo něj,
 • klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a zná možná rizika,
 • klient, který s potřebnou mírou podpory a pomoci navozuje a udržuje si vztah s rodinou, přáteli a opatrovníky,
 • klient, který zvládá s potřebnou mírou pomoci a podpory využívat dostupné veřejné a sociální služby,
 • klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Chráněné bydlení),
 • kvalitní a kvalifikovaný personál, kvalitní sociální služba,
 • služba poskytovaná v prostředí, které se co nejvíce podobá prostředí domácímu, s důrazem na dostatek soukromí klientů,

Okruh osob:

Osoby ve věku od 18 let s mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, kterým hrozí sociální vyloučení a jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhé osoby.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – osoby s PAS

Poslání:

Posláním specializované služby, která je součástí služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, je poskytovat dospělým osobám se zdravotním postižením s poruchami autistického spektra s chováním náročným na péči, které již není řešitelné v domácím prostředí či v prostředí běžné pobytové služby pro narušování kolektivního soužití, potřebnou míru individuální podpory během celého dne k překonávání a zvládání projevů tohoto náročného chování.

Cíle:

 • klient, který je s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti co nejvíce samostatný a soběstačný,
 • klient, který s potřebnou mírou podpory a pomoci navozuje a udržuje si vztah s rodinou, přáteli a opatrovníky,
 • kvalitní a kvalifikovaný personál, kvalitní sociální služba,
 • služba poskytovaná v prostředí, které se co nejvíce podobá prostředí domácímu, s důrazem na dostatek soukromí klientů,
 • klient, kterému je s ohledem na jeho zdravotní stav a projevy chování náročného na péči umožněno vést důstojný způsob života v souladu s jeho specifickými potřebami a zvyklostmi.

Okruh osob

Osoby ve věku od 18 let s jiným zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra projevující se chováním náročným na péči (např. agresivita vůči druhým osobám a předmětům, sebepoškozování, neklid, atd.). Osoby, které nemají osobu blízkou, která by o ně pečovala nebo pečující již péči o ně nezvládá, a které jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhých osob. Z důvodu tohoto chování náročného na péči nemohou využívat běžné pobytové služby.

Chráněné bydlení

Poslání:

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem
s mentálním postižením v podmínkách běžné bytové zástavby a poskytovat sociální službu takovou formou, která umožní žít klientům běžným způsobem života, nebo způsobem, který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je podporovat klienty v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat klienta ve vedení běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.

Cíle:

 • klient, který zvládá péči o sebe a svou domácnost samostatně nebo s minimální mírou podpory,
 • klient, který se uplatní na chráněném či volném trhu práce,
 • klient, který umí aktivně trávit svůj volný čas,
 • klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování
  a zná možná rizika,
 • klient, který si umí udržet stávající vztahy s rodinou, přáteli, opatrovníky a navazovat nové vztahy,
 • klient, který aktivně využívá dostupné veřejné a sociální služby v běžné komunitě,
 • klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Podpora samostatného bydlení),
 • kvalitní a kvalifikovaný personál, kvalitní sociální služba.

Okruh osob

Osoby s lehkým a středním mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, od 18 let věku, které nepotřebují poskytovat celodenní péči. Jedná se o znevýhodněné osoby, kterým hrozí sociální vyloučení a jsou částečně závislé na pomoci druhé osoby.

Zásady poskytovaných sociálních služeb

 • Služba je smluvním vztahem mezi klientem služby a jejím poskytovatelem, který je poskytován na základě písemné smlouvy. V této smlouvě je specifikováno mimo jiné způsob a rozsah poskytovaných služeb.
 • Služba je poskytována tak, aby respektovala práva a svobody klienta a zachovávala jeho lidskou důstojnost.¨
 • Služba je poskytována takovou formou a v takovém rozsahu, aby klienta motivovala k dalšímu rozvoji jeho schopností a dovedností tak, aby byl zachován co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti klienta služby.
 • Základem plánování a poskytování služby jsou individuální přání a potřeby klienta.
 • Při poskytování služby se klade důraz na udržování a posilování přirozených vztahů
  a kontaktů mimo zařízení (rodina, přátele, atd.) a využívání služeb mimo zařízení.
 • Služba je poskytována takovou formou, aby klientovi vytvářela podporu pro samostatné rozhodování a řešení krizových situací.
 • Organizace má zpracován systém zajišťující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena, schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 034/52R/2022 ze dne 14. 9. 2022, a to s účinností od 1. 1. 2023.