Domov Brtníky, p. o.

Zaměstnanci Domova jsou povinni dodržovat tyto zásady a pravidla etického chování:

Etické zásady:

 • Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, v Základní listině práv a svobod a dalších.
 • Zaměstnanec respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob.
 • Zaměstnanec pomáhá klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a seberealizaci.
 • Zaměstnanec je vázán mlčenlivostí.

Pravidla etického chování

Ve vztahu zaměstnance ke klientovi:

 • Zaměstnanec vede klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Zaměstnanec jedná tak, aby chránil důstojnost a práva klientů.
 • Zaměstnanec pomáhá se stejným úsilím, bez jakékoli formy diskriminace, všem klientům.
 • Zaměstnanec chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi.
 • Zaměstnanec dbá, aby klienti obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci. To se týká všech poskytovaných sociálních služeb.
 • Upozorní klienty na jejich povinnosti, které při poskytování služby pro ně vyplynou.
 • Zaměstnanec hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.
 • Klienti musí mít možnost otevřeně hovořit o svých potřebách.
 • Zaměstnanec jedná s klienty s taktem a pochopením a při tom respektuje jejich soukromí a intimitu.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli:

 • Zaměstnanec odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a pracovní náplně.
 • Zaměstnanec se podílí na vytváření a udržení dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Zaměstnanec dodržuje pracovní postupy s cílem poskytovat služby na co nejvyšší úrovni a k maximální spokojenosti klientů.
 • Zaměstnanec má povinnost požadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel optimální pracovní podmínky pro plnění povinností vyplývajících z tohoto kodexu.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:

 • Zaměstnanec využívá a předává vědomosti a dovednosti získané na vzdělávacích akcích svým spolupracovníkům, čímž přispívá ke zkvalitňování poskytované služby.
 • Zaměstnanec úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:

 • Zaměstnanec si zvyšuje a udržuje odbornou úroveň své práce a uplatňuje v ní nové přístupy a metody.