Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007556
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Schválená částka: 1.189.870 Kč (z toho 5 % vlastní zdroje)

Od dubna letošního roku začala realizace projektu zaměřená na odborný rozvoj poskytovaných služeb DOZP a CHB a vzdělávání zaměstnanců těchto služeb. V první fázi projektu probíhalo zapojení realizačního týmu a seznámení s podrobným obsahem projektu. A od května již mohli započít naplánované aktivity projektu. Proběhly přípravy na plánované audity kvality (cvičné inspekce) poskytovaných služeb a v červnu proběhla realizace obou cvičných inspekcí pod vedením zkušených inspektorek kvality. V následujících měsících budou probíhat konzultace k proběhlým cvičným inspekcím a jsou vybraná témata a termíny na vzdělávání pracovníků zmíněných sociálních služeb.

Popis projektu

„Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.“