Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie (Whistleblowing)

Vzhledem k přímému dopadu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), s účinností od 17. 12. 2021 zprovoznil Ústecký kraj důvěryhodný vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu v rozsahu osobní působnosti dle Směrnice EU dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí vymezených věcnou působností Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému (dále jen „EOS“) nebo jinými způsoby v souladu se Směrnicí EU.

KAŽDÝ OZNAMOVATEL, KTERÝ JE V DOBRÉ VÍŘE, SI MŮŽE BÝT JIST SPRAVEDLIVÝM ZACHÁZENÍM A ŘÁDNÝM PROŠETŘENÍM JEHO PODNĚTU.

Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení (věcná působnost Směrnice EU), jsou

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. inanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory a
 12. porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba nebo její zástupce (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

Oznamovatel obdrží od Příslušné osoby vyrozumění nejpozději do:

 1.  7 dnů o přijetí oznámení,
 2.  3 měsíců (od vyrozumění o přijetí) o výsledcích šetření.

Příslušnou osobou je František Ploner, referent odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje Ing. Petr Vokáč, vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Oznámení prostřednictvím VOS lze Příslušné osobě podat:

 • ústně telefonicky na telefonní čísle +420 778 535 003 v pracovní době od 8 do 15 hod.
 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní době od 8 do 15 hod.
 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni.whistleblowing@gmail.com
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do hnědé schránky s označením „WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ“ umístěné v zádveří mezi posuvnými dveřmi budovy „A“

Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.cz, https://oznamovatel.justice.cz/

Další informace naleznete v níže uvedených přílohách:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 • Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci