Veřejné prohlášení

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se zdravotním postižením, které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním prostředí s ohledem na potřebu celodenní ošetřovatelské péče. Posláním sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je umožnit uživatelům žít takový život, který se co nejvíce blíží životu běžnému s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých uživatelů a s využitím dostupných veřejných služeb. Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory uživatele. Při činnostech vedoucích k zvyšování samostatnosti uživatele v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů uživatele.

Cíle

 • uživatel, který je s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti co nejvíce samostatný a soběstačný,
 • uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených volnočasových aktivit v rámci domova i mimo něj,
 • uživatel, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a zná možná rizika,
 • uživatel, který s potřebnou mírou podpory a pomoci navozuje a udržuje si vztah s rodinou, přáteli a opatrovníky,
 • uživatel, který zvládá s potřebnou mírou pomoci a podpory využívat dostupné veřejné a sociální služby,
 • uživatel, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Chráněné bydlení),
 • kvalitní a kvalifikovaný personál,
 • služba poskytovaná v prostředí, které se co nejvíce podobá prostředí domácímu, s důrazem na dostatek soukromí klientů.

Okruh osob

Osoby ve věku od 18-ti let s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami (např. nevidomí, neslyšící). Jedná se o znevýhodněné osoby, kterým hrozí sociální exkluze a jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhé osoby.

Druh sociální služby: Chráněné bydlení

Poslání

Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením v podmínkách běžné bytové zástavby a poskytovat sociální službu takovou formou, která umožní žít uživatelům běžným způsobem života, nebo způsobem, který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je podporovat uživatele v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat uživatele ve vedení běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.

Cíle

 • uživatel, který zvládá péči o sebe a svou domácnost samostatně nebo s minimální mírou podpory,
 • uživatel, který se uplatní na chráněném či volném trhu práce,
 • uživatel, který umí aktivně trávit svůj volný čas,
 • uživatel, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování
  a zná možná rizika,
 • uživatel, který si umí udržet stávající vztahy s rodinou, přáteli, opatrovníky a navazovat nové vztahy,
 • uživatel, který aktivně využívá dostupné veřejné a sociální služby v běžné komunitě,
 • uživatel, který jeschopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Podpora samostatného bydlení),
 • kvalitní a kvalifikovaný personál.

Okruh osob

Osoby s lehkým a středním mentálním postižením od 18-ti let věku, které nepotřebují poskytovat celodenní péči. Jedná se o znevýhodněné osoby, kterým hrozí sociální exkluze a jsou částečně závislé na pomoci druhé osoby.

Zásady poskytovaných sociálních služeb

 • Služba je smluvním vztahem mezi uživatelem služby a jejím poskytovatelem, který je poskytován na základě písemné smlouvy. V této smlouvě je specifikováno mimo jiné způsob a rozsah poskytovaných služeb.
 • Služba je poskytována tak, aby respektovala práva a svobody uživatele a zachovávala jeho lidskou důstojnost.
 • Služba je poskytována takovou formou a v takovém rozsahu, aby uživatele motivovala k dalšímu rozvoji jeho schopností a dovedností, tak aby byl zachován co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatele služby.
 • Základem plánování a poskytování služby jsou individuální přání a potřeby uživatele.
 • Při poskytování služby se klade důraz na udržování a posilování přirozených vztahů
  a kontaktů mimo zařízení (rodina, přátele, atd.) a využívání služeb mimo zařízení.
 • Služba je poskytována takovou formou, aby uživateli vytvářela podporu pro samostatné rozhodování a řešení krizových situací.
 • Organizace má zpracován systém zajišťující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 012/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018, a to s účinností od 1. 9. 2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací