Informace pro zájemce a pokyny k vyplnění žádosti

Jak jsou potenciální zájemci informováni o sociálních službách DOZP a CHB Domova Brtníky, p. o., kdo jedná se zájemcem o službu

 • Případní zájemci o sociální službu v Domově Brtníky, p. o. naleznou prvotní informace o službách na webu Domova Brtníky, p. o. (dále jen Domov), dále jsou k dispozici informační letáky apod.
 • Zájemce o sociální službu, případně oprávněná osoba (zákonný zástupce zájemce, rodinný příslušník, opatrovník) si může domluvit schůzku se zástupcem Domova.
 • Kromě výše uvedených osob se schůzky mohou, po souhlasu obou zúčastněných stran, zúčastnit další osoby.
 • Pokud zájemce vysloví přání o prohlídku sociální služby, bude mu vyhověno.

Kdo může žádost podat

 • Žádost o poskytování sociální služby může podat zájemce o službu, případně oprávněná osoba (zákonný zástupce zájemce, rodinný příslušník, opatrovník).

Jak se žádost podává

 • Žádost o poskytování sociální služby je možno podat pouze v písemně, prostřednictvím vyplněného formuláře, který má pro tento účel Domov Brtníky, p. o. vytvořen.
 • Formulář k podání žádosti je k dispozici u sociálního pracovníka, nebo na webových stránkách Domova (www.dozpbrtniky.cz).
 • Formulář je možno použít pro obě služby, které Domov poskytuje, žadatel v hlavičce formuláře označí zaškrtnutím, o kterou službu má zájem, zda o Domovy pro osoby se zdravotním postižením, nebo Chráněné bydlení.
 • Žádost lze zaslat poštou na adresu Domov Brtníky, p. o., Brtníky 119, PSČ 407 60, datovou schránkou: yubkii2, či podat osobně na podatelnu Domova, kde její převzetí písemně potvrdí. Z důvodu zabezpečení osobních údajů se nedoporučuje zasílání žádosti e-mailem.
 • Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře, popř. odborných lékařů, tj. zájemce o službu musí podat žádost o poskytování sociální služby společně s lékařskou zprávou o zdravotním stavu. Zejména je nutné, aby se ošetřující lékař vyjádřil k tomu, zda žadatelův zdravotní stav není takový, že vylučuje poskytnutí takové sociální služby (§ 36), vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel je ve formuláři žádosti upozorněn, že je v jeho zájmu uvést do žádosti požadované údaje pravdivě a v plném rozsahu, v případě nejasností při vyplňování žádosti, je doporučeno kontaktovat sociálního pracovníka Domova. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Domova. Je to z důvodu, že žádost je vyhodnocována na základě údajů v ní uvedených.
 • Za účelem možnosti vyhodnotit žádost co nejkomplexněji, by měl žadatel uvést individuální požadavky, které vůči službě má např.:
  • ubytování výhradně na jednolůžkovém pokoji,
  • aby spolubydlící byli pouze určitého věku, nebo pohlaví,
  • možnost chovu zvířat,
  • možnost nastěhovat si do služby vlastní vybavení velkého rozsahu,
  • speciální znalosti a dovednosti personálu sociální služby, např. schopnost komunikace ve znakové řeči, či znalost fyzioterapie,
  • specifické požadavky na vybavení sociální služby, např. požadavek na bezbariérovost.
  Tímto detailním popisem svých požadavků, může žadatel předejít situaci, kdy žádost bude delší dobu zaevidována v evidenci žadatelů a až následně při jednání o konkrétních podmínkách, za kterých bude služba poskytována (sjednání smluvních podmínek), bude zjištěno, že žadateli nelze vyhovět a smlouvu s ním nelze uzavřít, z důvodu že služba není schopna naplnit požadavky žadatele vůči službě.
 • Domov, nemůže nést zodpovědnost za to, že pokud budou v žádosti uvedeny špatné, nebo neúplné údaje, bude žádost na základě těchto údajů nesprávně vyhodnocena.

Jak se žádost zpracovává

 • Všechny podané žádosti jsou evidovány.
 • Na základě skutečností uvedených v žádosti provede sociální pracovník vyhodnocení žádosti a rozhodne, zda žadatel spadá do cílové skupiny služby, či nikoli. Případně, že nelze vyhovět žadatelovým požadavkům.
 • O žádosti by mělo být rozhodnuto do 30 dnů od přijetí žádosti. Tato lhůta se přerušuje, pokud je nutné doplnění žádosti. O přerušení lhůty bude žadatel písemně vyrozuměn. Lhůta je přerušena do doby než žadatel doplní požadované údaje, případně, než bude provedeno sociální šetření.
 • Za účelem odborného zhodnocení zdravotních údajů uvedených v žádosti, může být žádost předána k vyjádření praktickému lékaři, který poskytuje zdravotní péči klientům Domova.
 • Zamítnutí žádosti musí být provedeno písemnou formou a doručeno zájemci či oprávněné osobě. Důvody pro neuzavření smlouvy jsou uvedeny v § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud je, dle uvedených skutečností, žádost vyhodnocena tak, že žadatel spadá do cílové skupiny služby, je žadateli nabídnuto uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě naplněné kapacity služby, je žádost zařazena do evidence žadatelů, čekajících na uzavření Smlouvy o poskytování služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací