Etický kodex

Domov Brtníky, p. o.

Zaměstnanci Domova jsou povinni dodržovat tyto zásady a pravidla etického chování:

 1. Etické zásady:
  • Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, v Základní listině práv a svobod a dalších.
  • Zaměstnanec respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob.
  • Zaměstnanec pomáhá klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a seberealizaci.
  • Zaměstnanec je vázán mlčenlivostí.
 2. Pravidla etického chování

  Ve vztahu zaměstnance ke klientovi:

  • Zaměstnanec vede klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
  • Zaměstnanec jedná tak, aby chránil důstojnost a práva klientů.
  • Zaměstnanec pomáhá se stejným úsilím, bez jakékoli formy diskriminace, všem klientům.
  • Zaměstnanec chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi.
  • Zaměstnanec dbá, aby klienti obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci. To se týká všech poskytovaných sociálních služeb. Upozorní klienty na jejich povinnosti, které při poskytování služby pro ně vyplynou.
  • Zaměstnanec hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.
  • Klienti musí mít možnost otevřeně hovořit o svých potřebách.
  • Zaměstnanec jedná s klienty s taktem a pochopením a při tom respektuje jejich soukromí a intimitu.

  Ve vztahu ke svému zaměstnavateli:

  • Zaměstnanec odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a pracovní náplně.
  • Zaměstnanec se podílí na vytváření a udržení dobrých pracovních vztahů v organizaci.
  • Zaměstnanec dodržuje pracovní postupy s cílem poskytovat služby na co nejvyšší úrovni a k maximální spokojenosti klientů.
  • Zaměstnanec má povinnost požadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel optimální pracovní podmínky pro plnění povinností vyplývajících z tohoto kodexu.

  Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:

  • Zaměstnanec využívá a předává vědomosti a dovednosti získané na vzdělávacích akcích svým spolupracovníkům, čímž přispívá ke zkvalitňování poskytované služby.
  • Zaměstnanec úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

  Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:

  • Zaměstnanec si zvyšuje a udržuje odbornou úroveň své práce a uplatňuje v ní nové přístupy a metody.

Mgr. Ilona Trojanová,
ředitelka Domova Brtníky, p. o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací