Veřejné prohlášení

Poslání, cíle, zásady poskytování služeb a okruh osob

Druh sociální služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání
Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám se zdravotním postižením,které nemohou z objektivních důvodů nadále žít ve svém původním prostředí s ohledem na potřebu celodenní ošetřovatelské péče. Posláním sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je umožnit uživatelům žít takový život, který se co nejvíce blíží životu běžnému s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých uživatelů a s využitím dostupných veřejných služeb.Poskytování sociální služby vychází vždy z individuálních potřeb a potřebné míry podpory uživatele.Při činnostech vedoucích k zvyšování samostatnosti uživatele v péči o vlastní osobu a vytváření životních a pracovních návyků zajišťujeme podporu s možností uplatnit právo vlastní volby a oprávněných zájmů uživatele.

Cíle

 • Klient, který je s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a dovednosti co nejvíce samostatný a soběstačný
 • Klient, který se aktivně zapojuje do nabízených volnočasových aktivit v rámci domova i mimo něj
 • Klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a zná možná rizika
 • Klient, který s potřebnou mírou podpory a pomoci navozuje a udržuje si vztah s rodinou, přáteli a opatrovníky
 • Klient, který zvládá s potřebnou mírou pomoci a podpory využívat dostupné veřejné a sociální služby
 • Klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Chráněné bydlení)
 • Kvalitní a kvalifikovaný personál
 • Služba poskytována v prostředí, které se co nejvíce podobá prostředí domácímu, s důrazem na dostatek soukromí klientů

Okruh osob
Osoby ve věku od 18-ti let s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami (např. nevidomí, neslyšící). Jedná se o znevýhodněné osoby, kterým hrozí sociální exkluze a jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhé osoby. Věková hranice se netýká uživatelů, kteří spadají do věkové kategorie “ mladší děti, starší děti a dorost“, jímž byla sociální služba poskytována před dosažením věku 18-ti let.

 

Druh sociální služby : Chráněné bydlení

Poslání
Posláním naší služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením v podmínkách běžné bytové zástavby a poskytovat sociální službu takovou formou, která umožní žít uživatelům běžným způsobem života, nebo způsobem, který se běžnému způsobu života v maximální možné míře přibližuje. Posláním služby je podporovat uživatele v získávání, upevňování a udržení schopností a dovedností, které jsou v každodenním běžném životě nezbytné. Posláním služby je podporovat uživatele ve vedení běžného způsobu života a rozhodování o osobních záležitostech, přebírat zodpovědnost za svůj život s ohledem na vlastní individuální potřeby.

Cíle

 • Klient, který zvládá péči o sebe a svou domácnost samostatně nebo s minimální mírou podpory
 • Klient, který se uplatní na chráněném či volném trhu práce
 • Klient, který umí aktivně trávit svůj volný čas
 • Klient, který se svobodně rozhoduje o své osobě, přebírá zodpovědnost za své chování a zná možná rizika
 • Klient, který si umí udržet stávající vztahy s rodinou, přáteli, opatrovníky a navazovat nové vztahy
 • Klient, který aktivně využívá dostupné veřejné a sociální služby v běžné komunitě
 • Klient, který je schopen přejít do služby s nižší mírou podpory (Podpora samostatného bydlení)
 • Kvalitní a kvalifikovaný personál

Okruh osob

Osoby od 18-ti let s mentálním postižením, které nepotřebují poskytovat celodenní péči, která je poskytována ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Zásady poskytovaných sociálních služeb

 • Služba je smluvním vztahem mezi uživatelem služby a jejím poskytovatelem který je poskytován na základě písemné smlouvy. V této smlouvě je specifikováno mimo jiné způsob a rozsah poskytovaných služeb.
 • Služba je poskytována tak, aby respektovala práva a svobody uživatele a zachovávala jeho lidskou důstojnost.
 • Služba je poskytována takovou formou a v takovém rozsahu, aby uživatele motivovala k dalšímu rozvoji jeho schopností a dovedností, tak aby byl zachován co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatele služby.
 • Základem plánování a poskytování služby jsou individuální přání a potřeby uživatele.
 • Při poskytování služby se klade důraz na udržování a posilování přirozených vztahů a kontaktů mimo zařízení (rodina, přátele atd.) a využívání služeb mimo zařízení.
 • Služba je poskytována takovou formou, aby uživateli vytvářela podporu pro samostatné rozhodování a řešení krizových situací.
 • Organizace má zpracován systém zajišťující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 54/117R/2016 ze dne 3.8.2016, a to s účinností od 1.9.2016.

img_9095