Postup pro aplikaci návštěv u klientů v Domově Brtníky, p. o. od 25.5.2020

Tento postup je aplikačním krokem Plánu rozvolnění opatření v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb, obsahuje pravidla poskytování sociální služby DOZP od 25.5.2020 a je v souladu Doporučeným postupem č.10/2020 MPSV.

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dalších blízkých osob může ředitelka Domova Brtníky, p.o. omezit. S tímto Nařízením ředitelky č. 3/2020 bude návštěva prokazatelně seznámena formou podepsání při příchodu (podpisový arch u dokumentu uloženého u vedoucí směny/SZP). Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.

Koordinace návštěv, jejich čas a průběh

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob

·         V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné.

·         Návštěva nahlásí předem datum a čas plánované návštěvy vedoucí směny (736 765 249) případně sociální pracovnici (770 112 403). Vedoucí směny zaznamená všechny plánované návštěvy s evidencí telefonního čísla návštěvy pro případ, kdyby bylo nutné opětovně přijmout opatření zákazu návštěv a bylo by třeba návštěvu o tom informovat před jejím plánovaným příjezdem.

·         Návštěva při příjezdu do zařízení kontaktuje vedoucí směny (736 765 249), která řídí další kroky v realizaci návštěvy uživatele.

·         Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do objektu si musí dezinfikovat ruce.Vedoucí směny poskytne návštěvě jednorázovou roušku ze zdroje zařízení.

·         Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.

·         Každá navštěvující osoba je před vstupem do objektu dotazována vedoucí směny na symptomy koronavirové nákazy, je vyplněn Dotazník o bezinfekčnosti, viz příloha.

·         Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 st. C nebo pozitivní příznak nemoci, je mu návštěva zakázána.

·         Návštěvy budou při nepřízni počasí probíhat v jídelně zařízení u označeného stolu Vymezeno pro návštěvy. Toto platí pro návštěvy všech uživatelů všech domácností, vyjma uživatelů na Salmově. Po ukončení návštěvy zajistí vedoucí směny dezinfekci tohoto prostředí včetně vyvětrání.

·         V případě příznivého počasí budou návštěvy probíhat ve venkovním prostoru č.p. 119 v prostoru pod markýzou. Toto platí pro návštěvy všech uživatelů všech domácností, vyjma uživatelů na Salmově. Vedoucí směny zajistí dezinfekci i tohoto prostředí (stůl, lavička apod.)

·         Uživatele přivede/přiveze zaměstnanec konající službu na domácnosti, kde uživatel bydlí, do jídelny či do venkovních prostor zařízení za účelem návštěvy. Návštěva nemá přístup do objektu, kde uživatel žije.

·         Uživatelé na Salmově budou přijímat návštěvu v zahradním domě v areálu objektu Rytíř z Ježova. Návštěva se nahlásí v Brtníkách u vedoucí směny, která provede měření teploty, sepsání Dotazníku o bezinfekčnosti, seznámí návštěvu s tímto nařízením. Po té návštěva odjede za uživatelem na Salmov, kde bude uživatel přiveden/dovezen na zahradu či do zahradního domu.

·         Vedoucí směny bude apelovat na návštěvu, aby návštěva (pokud se nejedná o rodinného příslušníka) probíhala za dodržování odstupů min. 2metry.

·         Časově není ze strany zařízení návštěva omezována, pouze v případě větší kumulace plánovaných návštěv může dojít ke zkrácení návštěvy.

·         Návštěva může s klientem opustit areál např. za účelem procházky po okolí, kdy je edukována k bezpečnému přístupu k uživateli i mimo zařízení.

Mgr. Ilona Trojanová

ředitelka Domova Brtníky, p. o.