Jednání se zájemcem o službu

„Vy sami se svobodně rozhodujete, kterou službu využijete. Poskytovatel je povinen Vám informace o své službě sdělit tak, abyste jim rozuměli a také s Vámi projednat požadavky, očekávání a osobní cíle, které by Vám služba mohla pomoci naplnit. Odmítne-li Vám poskytovatel poskytnout službu, o kterou žádáte, je povinen Vám sdělit (na Vaši žádost napsat) důvody odmítnutí a také Vás informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít.“

Zdroj: STRAKOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, K. Standardy kvality – výkladový sborník pro uživatele. MPSV ČR, 1. vydání, 2008. Str. 14

Informovanost zájemce a jednání s ním

Jednání se zájemcem o službu předchází jeho informovanost. Možnosti poskytování informací jsou různé, údaje o službě můžeme sdělovat pomocí bulletinů, informačních letáků, nástěnek u lékařů, webových stránek poskytovatele, pořádání dnů otevřených dveří aj. Při poskytování informací může poskytovatel využít spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, poradnami, odbory sociální péče či obcemi. Při poskytování informací samozřejmě je důležité jejich srozumitelné zpracování a formulace.

Při jednání se zájemcem si musíme uvědomit, že nejdůležitější je vždy právě potencionální uživatel služeb, s čímž souvisí i jeho respektování ze strany poskytovatele. Zachování důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů je v tomto případě samozřejmostí. Od prvního kontaktu je potřeba aktivní přítomnosti odborně vyškoleného zaměstnance (sociálního pracovníka). Poskytovatel eviduje všechny zájemce o službu.

Odmítnutí zájemce o službu dle Zákona č. 108/2006 Sb. § 91 odst. 3 v platném znění ze dne 14. března 2006 o sociálních službách:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  1.   neposkytuje sociální službu, o kterou žádá,
  2.  nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo“
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. “